U wordt verzocht de hiernavolgende privacy verklaring zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 1. Gegevens onderneming en website
  WeConneqt.nl is een activiteit van WeConneqt, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 70432058, aanbieder van online diensten en online platformen. Tevens zal WeConneqt vanuit haar organisatie tips, informatie, nieuws/actualiteiten op de website plaatsen.
 2. Wet Bescherming Persoonsgegevens
  WeConneqt gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. WeConneqt houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.
 3. Klantgegevens
  In het kader van de dienstverlening legt WeConneqt gebruiker gegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat WeConneqt gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. WeConneqt zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. WeConneqt gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten.
 4. Bezoekgegevens en cookies
  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan WeConneqt de inrichting van de website optimaliseren. WeConneqt maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. WeConneqt maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
 5. Doel van gegevensverzameling en -verwerking
  WeConneqt verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken. Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van WeConneqt worden waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u verwacht. WeConneqt zal die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen de bedrijfsvoering van WeConneqt, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke). Wanneer u berichten plaatst op een openbaar gedeelte van WeConneqt en daarbij uw gegevens openbaar maakt, is dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
 6. Links met andere websites
  Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat WeConneqt geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. WeConneqt aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij WeConneqt er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal WeConneqt die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De voorwaarden en privacy verklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacy verklaring die voor de website van WeConneqt geldt. WeConneqt raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.
 7. Beveiliging gegevens
  WeConneqt respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van WeConneqt. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van
  WeConneqt, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. WeConneqt spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  WeConneqt is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via onrechtmatige programma’s of bestanden verspreide virussen of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan WeConneqt.
 8. Algemene Voorwaarden
  WeConneqt hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met WeConneqt evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.
 9. Toepasselijk Recht
  Op deze website en privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze privacy verklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de privacy verklaring discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van WeConneqt, neemt u dan contact op via het op de website opgenomen contactformulier.
 10. Misbruik
  Wanneer er naar het oordeel van WeConneqt sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de faciliteiten van de website, dan kan WeConneqt bepaalde ip-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, is WeConneqt gerechtigd de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan WeConneqt pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in een gerechtelijke procedure te kunnen aanspreken. WeConneqt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Check daarom regelmatig de website voor een update.

Google Analytics

Via onze websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.